LOVE

For Højer Jagtforening

Stiftet den 24 maj 1948

§ 1. Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Højer Jagtforening

Dens hjemsted er gammel Højer kommune

Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund.

§ 2. Foreningens formål.

Foreningens formål er at varetage jægernes jagtlige interesser og at vejlede i alt angående de jagtlige og jagtkulturelle spørgsmål, herunder dygtiggørelse af jægerne gennem oplysende foredrag,film m.m, samt ved at skaffe medlemmerne lejlighed til at gå på jagt på dertil egnede arealer.

§ 3. Foreningens medlemmer.

Stk 1 Som aktive medlemmer kan optages enhver jagtmæssig uberygtet mand og kvinde, der opfylder jagtlovens bestemmelser for at erhverve jagttegn, samt er bosiddende i gammel Højer Kommune.

Hvis et medlem har været medlem af Højer Jagtforening i mindst 10 år, kan medlemmet, uanset bopæl, bevare retten til fortsat medlemskab af Foreningen.Hvis et medlem har været medlem af Højer Jagtforening i mindst 10 år og stadig er bosiddende i gammel Højer kommune eller død, kan hans børn opnå medlemskab af Foreningen, uanset hvor i landet de er bosiddende. Unge som er fraflyttet på grund af uddannelse kan stadig stå som medlem indtil uddannelsens ophør.

Desuden kan lodsejer eller søn/datter hos hvem Jagtforeningen har lejet jagten optages som medlemmer.

Stk 2 Fra og med år 2011 kan tillige optages indtil max 25 medlemmer uanset disse medlemmers bopæl.

Disse medlemmer skal være aktive og indløse vadekort hvert år i januar måned, hvis ikke der indløses vadekort kommer de automatisk på venteliste.

§ 4. Kontingenter, jagtleje, gæstekort.

Kontingent og jagtleje fastsættes af generalforsamlingen.

Ungdomsmedlemmer betaler ½ pris om året for vadekort. Førtidspensionister og medlemmer over 60 år betaler 2/3 pris om året for vadekort. Medlemmer over 65 år betaler 100 kr. for kun at deltage i klapjagter.

Vadekort indløses i Sydbank 7970 – 1753505 eller via netbank. Gyldigt jagttegn og kvittering for betalt kontigent skal forevises.

Vadekort skal betales i januar måned pris 1500 kr. betaling efter januar pålægges der gebyr på 150,00 kr.

Gæstekort til ande-/gåsejagt:

Der kan indløses ét kort pr. medlem pr. kalenderdøgn.

Gæstekort til Foreningens fællesjagter:

På alle Foreningens fællesjagter må ethvert medlem invitere en gæst.

Generelt for alle gæstekort gælder, at den der indbyder skal selv have gyldigt vadekort og være tilstede, sygdom el. lign. kan dog accepteres som gyldigt fravær, men bestyrelsen skal inden jagten informeres herom.

Gæstekort administreres af bestyrelsen, pris 100 kr. pr. stk.

Foreningen kan herudover invitere gæster – f. eks. en jagtkonsulent, når der inviteres i Foreningens interesse.

Ingen medlemmer må udøve jagt på Foreningens arealer, uden at have betalt kontingent til Danmarks Jægerforbund.

Personer der er ekskluderet af Foreningen kan ikke deltage som gæster på Foreningens arealer.

§ 5. Generalforsamlingen.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i januar kvartal.

dagsordenen skal minimum indeholde følgende:

– – – Valg af dirigent

– – – Formanden aflægger beretning for det forløbne år

– – – Kassereren forelægger det reviderede regnskab

– – – Valg til bestyrelse og revisor samt suppleanter herfor

– – – Behandling af indkomne forslag

– – – Eventuelt

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen ved bekendtgørelse i “Jæger ” eller skriftligt til alle Foreningens medlemmer med mindst 8 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling indvarsles af bestyrelsen, når denne finder det nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt begære dette, samt motiverer dagsorden herfor.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skrifligt i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen, såfremt forslaget kræver lovændring.

Forslag og valg på generalforsamlingen afgøres ved simpelt flertal. Er stemmetallet lige, sker omvalg; er der ingen afgørelse kommet, foretages lodtrækning. Afstemning sker ved håndsoprækning, men hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning , skal dette ske.

Stemmeret har kun aktive medlemmer, der har betalt kontingent og vadekort

Formanden og kassereren vælges af generalforsamlingen og må ikke afgå samtidig.

Den øvrige bestyrelse konstituerer sig selv

§ 6. Forenigens sammensætning og beføjelser.

Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en næstformand, en kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Flertallet i bestyrelsen skal være fra gammel Højer kommune

Bestyrelse og revisor vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Kun aktive medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, eller som har har skrifligt accept til at lade sig opstille, er valgbare.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder 1. suppleant, henholdsvis 2. suppleant.

Formanden samt eventuelt de øvrige bestyrelsesmedlemmer repræsenterer Foreningen ved givne lejligheder.

Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, der skal indeholde referater af samtlige generalforsamlinger samt eventuelt andet af betydning og interesse for Foreningen.

Bestyrelsen udsender beslutningsreferat til alle medlemmer efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen afholder af Forningengs midler de fornødne udgifter til repræsentation og administration under ansvar overfor generalforsamlingen.

Bestyrelsen bemyndiges til at nedsætte eventuelle udvalg.

Formanden og kasserer er kontingentfri.

§ 7. Regnskab og revision.

Regnskabsåret er kalenderåret.

På den årlige ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer, der vælges for 2 år ad gangen – og afgår skiftevis.

Revisionen gennemgår foreningens regnskab ved årets afslutning, og har desuden ret til uanmeldt at foretage revision hos kassereren en gang i hvert kvartal.

kassereren skal indsætte Foreningens penge i et eller fler af byens pengeinstitutter.

§ 8. Foreningens opløsning.

Foreningens opløsning kan kun ske på en i samme anledning indkaldt generalforsamling. For opløsning kræves 3/4 – del majoritet.

Generalforsamlingen tager, såfremt opløsningen vedtages, bestemmelse om Foreningens formue og øvrige ejendele. “jvf. dog § 11 “

§ 9. Æresmedlemmer.

Som æresmedlemmer af Foreningen kan udnævnes medlemmer, der har haft særlig betydning for Foreningen, eller som på anden måde ved sit eksempel har gjort sig fortjent til værdigheden.

§ 10 Tegning og hæftelse.

Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af den samlede bestyrelse. Dette gælder også ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de i foreningen påhvilende forpligtelser.

§ 11 Erhvervelse af ejendom.

Ved et eventuelt ønske om at afhænde ejendommen Rudbølvej 4B, skal denne tilbydes til Tønder Kommune vederlagsfrit. Denne forpligtelse gælder også ved opløsning af foreningen.Såfremt foreningen måtte ønske at pantsætte en af kommunen erhvervet ejendom, er foreningen forpligtet til forinden i enhver henseende at indhente godkendelse fra Tønder Kommune.

§ 12. Ordensregler.

Under jagten skal der tages hensyn til græssende får og andre husdyr.

Ledene skal altid lukkes, og vi bør medvirke til et godt forhold til ejeren. Såfremt man ser husdyr i fare, bør man medvirke til at dyrene reddes. Det må være en æressag ikke at beskadige hegn m. m. eller udsætte husdyr eller mennesker for fare.

Der må ikke køres på forlandet, al færsel foregår til fods.

Ved overtrædelse af disse bestemmelser eller andre grove tilfælde, er bestyrelsen bemyndiget til at udelukke et medlem fra at drive jagt på Foreningens arealer for et tidsrum eller for stedse.

Et medlem, der udelukkes for stedse, kan dog gøre krav på at udelukkelsen skal forelægges Foreningens generalforsamling, der så skal afgøre, om udelukkelsen skal stå ved magt.

Foreningens medlemmer er bemyndiget til, såfremt et medlem træffes på Foreningens arealer, at føre kontrol med, at der er løst gyldigt vadekort.

Der skal – jf.jagtlovens regler – være hund til stede, når der drives jagt på Foreningens arealer. Det er en forudsætning, at hund(e) er under kontrol og ikke genere kreaturer m.v.Opfyldes disse krav ikke, kan bestyrelsen forlange hunden fjernet.